Politika jakosti

Politika jakosti, EMS a BOZP

K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 285 73 994

K2 stavební Moravia s.r.o. jako společnost působící v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování s působností na celém území České republiky převážně však v oblasti Moravskoslezského kraje usiluje o získání nových a udržení stávajících zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitní výstavbou a službami. Strategií společnosti je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí a zdraví a proto se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001: 2009, ČSN EN ISO 14001: 2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Základním cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Tohoto cíle je možno dosáhnout plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně námi poskytovaných služeb prostřednictvím neustálého zlepšování všech identifikovaných procesů společnosti. Služby ve stavebnictví jsou službami, které mohou mít vliv na životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení je stanovena následující politika obsahující závazky vedení i zaměstnanců společnosti:

  1. Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování služeb a zboží v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.
  2. Protože naše služby a stavby můžou být jen tak kvalitní, jako lidé kteří jí provádějí a produkty, které do ní vstupují, klademe velký důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a provedené stavby.
  3. Usilujeme o dosažení stabilních jakostních parametrů, maximální pružnost při výstavbě a o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a jakosti. Odpovědnou a kvalitní činnosti celé společnosti chceme získat základní skupinu budované struktury zákazníků.
  4. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Společnost si váží tohoto bohatství a klade velký důraz na výběr pracovníků a všestranně podporuje zvyšování jejich odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním.
  5. Dodržování všech platných právních předpisů, zvláště pak vztahujících se k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví a bezpečnosti je základem nepřetržitého zlepšování integrovaného systému řízení.
  6. Neustálé zlepšování, předcházení znečišťování životního prostředí a vzniku havárií spolu s preferováním investic do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnosti patří mezi základní priority vedení společnosti.

Vedení společnosti odpovídá za udržování a rozvoj integrovaného systému řízení, za dosažení cílů a za ověřování systému řízení pravidelnými prověrkami. Tato politika je veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace naší společnosti na veřejnosti. Vedení společnosti podporuje stanovenou politiku a je přesvědčeno o její správnosti.

V Ostravě, dne 1. června 2012.

Jaromír Kubala
jednatel – výrobní ředitel
Marian Kotas
jednatel – obchodní ředitel